කර්මාන්තශාලා සේවක සේවිකාවන් -දඹුල්ල

UNA HOLDINGS,Dambulla

Telephone :0706688194

UNA HOLDINGS

Total vacancies: 20
Maximum age: 45
  • අපගේ දිවයිනපූරා පිහිටි කර්මාන්තශාලා සඳහා මේ දිනවලදී බඳවා ගැනීම් සිදුකරයි.

  • ඔබත් පහත සුදුසුකම් සපුරයි නම් දැන්ම අප අමතන්න.

  • වයස අවු. 18 – 45

  • වැටුප රු. 35,000 – 45,000

  • අධ්‍යාපන සුදුසුකම් ඇති නැති

  • ආහාර හා නවාතැන් පහසුකම් සැපයේ 

  • EPF / ETF හා අනෙකුත් වරප්ප්‍රසාද හිමි වේ.

  • දිරි දීමනා හා පැමිණීමේ දීමනා ඇතුළු පහසුකම් රැසක්..

  • ගැහැණු /පිරිමි

  • යහළුවන්, නෑදෑයින්, විවාහකයින් එකම ආයතනයක සේවයට

වැඩි විස්තර සඳහා අදම අමතන්න 0706688194

Related Jobs