රාත්‍රී සේවා මුර ගබඩා සහයක – වත්තල

Wattala, Gampaha

John Keells Logistics (Pvt) Ltd

Telephone : 0777300097

Wattala, Gampaha

Overview

තනතුර : රාත්‍රී සේවා මුර ගබඩා සහයක – වත්තල (එළවළු, මාළු බෙදාහැරීමේ මධය්‍යස්ථානය)

සුදුසුකම්

 • අයදුම්කරු වයස අවුරුදු 18-45 ත් අතර අයෙකු විය යුතුය.

 • නවාතැන් පහසුකම් ලබා දෙනු ලැබේ.

 • වත්තල ප්‍රදේශයට විනාඩි 45ක දුරින් පදිංචි අයෙක් විය යුතුය. (ස්ථීර හෝ තාවකාලික)

ප්‍රතිලාභ

 • රාත්‍රී සේවා මුරය – සවස 6 සිට අළුයම 6 දක්වා.

 • එළවළු බෙදා හැරීමේ මධ‍ය්‍යස්ථානය – රාත්‍රී සේවා මුර 4, නිවාඩු දින 3

 • මාළු බෙදා හැරීමේ මධ‍ය්‍යස්ථානය – රාත්‍රී සේවා මුර 5, නිවාඩු දින 2

 •  පැය 8 න් පසු අති කාල සේවයේ යෙදිය හැක.

 • දෙවන මස සිට අතිකාල සමග මාසික වැටුප රු. 35,000.

 • රාත්‍රී ආහාරය, තේ, නිල ඇදුම් සහ සපත්තු ආයතනය විසින් සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ සපයනු ලබයි.

 • සමාගම මගින් ඉහල වටිනාකමකින් යුත් විශේෂ වෛද්‍ය රක්‍ෂණයක් නොමිලේ ලබා දෙනු ලැබේ.

 • ස්ථිර වූ පසු වසරකට තුන් වරක් බෝනස් දීමනා ලබා ගැනීමට වරම්.

 • EPF/ETF අරමුදල්.

 • විශේෂ පුහුණු වැඩසටහන් / වාර්ශික සුහද හමු / විනෝද චාරිකා / ක්‍රිකට් තරග.

 • මෙය කාර්යාලීය රැකියාවක් නොවේ (Office Job).

ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය 

 • ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, මෙම  දුරකථන අංකය හරහා අයඳුම් කරන්න.

 • 0777300097

 • රැකියාවට අදාළ නොවන ඉහළ අනවශ්‍යය සුදුසුකම් සහිත අයදුම්කරුවන් සමාගම මගින් සම්මුඛ පරීක්ෂණ සදහා කැදවනු නොලැබේ. ##